BONITO CLUB HOLLAND.

De vereniging heeft ten doel: de bevordering van een goede geest onder de leden en het uitwisselen van voor de leden van belang zijnde gegevens betreffende hun hobby.
De vereniging zal zich dienen te onthouden van activiteiten op het gebied van godsdienst en/of politiek en/of op het gebied van vakorganisaties.
Zij tracht dit doel to bereiken door:
- het voorzien in de behoefte aan passende ontspanning en ontwikkeling voor de leden, en
- het aanwenden van alle andere middelen welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kan zijn.

Lidmaatschap: is mogelijk voor eigenaars van Bonito’s en GT-kitcars.
Aanmelden kan schriftelijk, maar ook via onze website: www.ftbonito.info.
Het bestuur beslist altijd over de toelating van een lid.

Contributie: bedraagt € 35,00 per jaar.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Alle betalingen lopen via het bankrekeningnummer is ABN-AMRO.
Rekeningnr: NL40 ABNA 0533 0118 33. Het gironummer van de bank is 2162.
Tnv: Bonito Club Holland woonplaats: Best

Donatie: geldt voor degenen die geen eigenaar zijn van een Bonito of Kitcar. Het minimale donatiebedrag is nu € 20.00 per jaar.

Activiteiten: website, forum, bijeenkomsten, clubblad.

Artikelen: Deze vereniging heeft een heel beperkte hoeveelheid clubartikelen.

Overig