Heden, de derde april,
negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij,
mr HENRICUS LUDOVICUS JOHANNES MARIA BERNHARD HEIJNEN,
notaris ter standplaats Nijmegen:
Drs E.H.J.M. R., arts, wonende te Beek, gemeente Ubbergen,
ten deze handelende voor zich en als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. C.J. B. onderhoudsmonteur, wonende te IJsselstein;
2. J. H., huisvrouw, wonende te Eindhoven;
3. A.P.M. VAN G., rijksambtenaar, wonende te Son en Breughel.

Blijkende van gemelde lastgeving uit twee onderhandse akten van volmacht,
welke na voor echterkenning conform de wet aan deze akte zullen worden vastgehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte op to richten
de vereniging "BONITO CLUB HOLLAND" en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten: